Abonnemang för lektionsridning på LCR

 

 • Överenskommelse

Genom att LCR erbjudit ryttaren plats i en/flera terminsgrupp/er och ryttaren/ansvarig har betalat första delbetalningen för en/flera terminskurs/er gäller betalningen som bekräftelse på att det finns en överenskommelse som gäller tillsvidare och löper terminsvis.

 

 • Betalningsansvar

Ryttaren/ansvarig har därmed också godkänt betalningsansvar för fakturor för kommande termin/er. Fakturan skickas till ryttaren/ansvarig kostnadsfritt per e-post, pappersfaktura kan fås mot extra avgift.

 

 • Uppsägning

Vill någon av parterna säga upp överenskommelsen ska det göras skriftligt senast en månad före pågående termins sista lektionsdatum.

 

 • Personlig plats

Överenskommelsen är personlig och ger ryttaren rätt till en plats i den eller de ridgrupper som betalningen avser.

 

 • Lektionstider

Om inget annat anges är det förgående termins lektionstid/er som gäller. Önskas annan och/eller fler ridtider kontakta LCR via info@lundscivila.se.

 

 • Dela med annan ryttare

Ryttaren kan dela sina terminslektioner med annan ryttare på minst likvärdig ridnivå. Ansök skriftligt till info@lundscivila.se senast två veckor innan delningen är tänkt att börja och skriv vem som ska dela och hur delningen är tänkt att göras. Delning ska godkännas skriftlig av LCR.

 

 • Överlåta lektioner helt

Ryttaren kan överlåta sina lektioner helt till annan ryttare på minst likvärdig nivå. Ansök skriftligt till info@lundscivila.se senast två veckor innan överlåtelsen är tänkt att gälla och skriv vem platsen ska överlåtas till. Överlåtelsen ska godkännas skriftlig av LCR.

 

Den som övertagit terminslektioner kan inte i sin tur överlåta dessa.

Om övertagande ryttare inte är medlem ska medlemsavgiften betalas innan överlåtelsen kan godkännas.

Genom att överta terminslektioner har ryttaren godkänt både att det finns en överenskommelse med LCR som gäller tillsvidare samt löper terminsvis och betalningsskyldighet enligt punkt 2 ovan.

Avser överlåtelsen endast resterande lektioner under en viss termin ska detta anges och då gäller inte punkt 1 och 2 för övertagande ryttare i förhållande till just dessa lektioner.

 

 

 • Återbetalning av terminsavgift
  • Ryttare som betalat del av/hel terminsavgift men p.g.a. skada, sjukdom eller annan plötslig oförutsägbar händelse är förhindrad att påbörja terminen är berättigad att återfå erlagd ridavgift exklusive anmälningsavgift om 1000 kr. Vidare bortfaller betalningsskyldigheten avseende ännu icke erlagt ridavgift under förutsättning att:

 

 • Ryttaren meddelar LCR via info@lundscivila.se att hen är förhindrad att delta i terminens lektioner och att det finns önskemål om att få återbetalning. Meddelandet ska ha inkommit till LCR senast dagen före terminsstart.
 • Ryttaren dessutom uppvisar ett läkarintyg som styrker att skadan eller sjukdomen utgör hinder för ridning under hela eller större delen av terminen. Intyget uppvisas senast 10 dagar från terminsstart.

 

 • Vid skada, som inträffar under ridlektion, under pågående termin, återbetalas den del av ridavgiften, exklusive anmälningsavgift om 1000 kr, som avser tiden fr.o.m. nästkommande ridlektion enligt schemat. För återbetalning enligt ovan krävs följande:

 

 • att skriftlig meddelande om skadan och begäran om återbetalning av ridavgiften inkommit till LCR via info@lundscivila.se senast inom 30 dagar
 • att läkarintyg, som styrker att skadan utgör hinder för ridning under hela eller större delen terminen, inkommit till LCR via info@lundscivila.se senast inom 30 dagar från att skadan inträffat.

 

 • Ryttare, som av annat skäl än ovan, uteblir från ridlektionen eller avbryter terminen är inte berättigad att återfå någon del av erlagd ridavgift. Betalningsskyldighet för eventuellt obetald del av terminsavgiften kvarstår.

 

 • Skada eller sjukdom som inträffat utanför LCR och ordinarie ridlektion ger inte rätt till återbetalning, däremot är frysning eller överlåtelse möjligt.

 

 • Avbokning vid frånvaro – terminskurs

Ryttare som inte har möjlighet att delta i en lektion avbokar lektionen på MinRidskola.se så snart detta är möjligt för att ge möjlighet till god hästplanering.

 • För ponny

Ridskolan erbjuder ingen igenridning för ev. avbokade lektioner på ponny. Det är heller inte möjligt att sälja sin plats till andra ryttare, eftersom det gör det svårt att bibehålla likvärdiga grupper och bra kvalitet på undervisningen.

 • För häst

Istället för att avboka har ryttaren rätt att sälja sin lektion till en annan ryttare som rider på motsvarande nivå. Detta får göras vid två tillfällen/termin/grupp. Ryttaren ska meddela sin instruktör senast 10 dagar före aktuell lektion för att säkerställa att det går att byta till den ryttare hen vill sälja lektionen till och att det fungerar vid just det lektionstillfället. För häst finns inte igenridningslektioner.

 

 • Frysning

Vid sjukdom eller skada som leder till längre tids sjukskrivning med oförmåga att rida och vid graviditet är det möjligt att frysa abonnemanget mot en administrativ avgift på 1000 kr. För frysning krävs uppvisande av läkarintyg.

 

 • Frysning kan ske from det datum skriftligt meddelande och läkarintyg kommit till LCR via info@lundscivila.se.
 • Frysning kan inte göras retroaktivt.
 • Frysning kan göras längst 12 månader.
 • Efter det att frysningsperioden löpt ut aktiveras överenskommelsen automatiskt och punkt 1 och 2 gäller såvida inte uppsägning inkommit enligt punkt 3.

 

 • Graviditet

Vid graviditet kan den del av ridavgiften återbetalas, exklusive anmälningsavgift om 1000 kr, som avser resterande terminstid fr.o.m. det att skriftligt meddelande och läkarintyg eller motsvarande, som styrker graviditeten inkommit till LCR via info@lundscivila.se.

 

 • LCRs rätt att disponera lediga platser

LCR disponerar utan inskränkning den ridplats för vilken betalning inte erlagts sista betalningsdagen enligt faktura eller som blivit ledig genom återbetalning/reducering av terminsavgift.

 

 • Återupptagning av ridplats

I samråd med LCR kan ryttare som återkommer efter uppehåll enligt ovan, i mån av plats:

 

 • Erbjudas att rida på likvärdig ledig plats efter erlagt betalning.
 • Återkomma till en plats i samma grupp eller i en likvärdig grupp.

 

 • Placering i ridgrupp

LCR förbehåller sig rätten att placera ryttare i annan ridgrupp än den önskade och att ställa in en planerad ridgrupp då skäl härtill föreligger. Det kan vara för att uppnå jämn nivå på ridkunskaper i gruppen eller för att det är för få ryttare i en ridgrupp.

 

Accepterar ryttaren inte föreslagen ändring återbetalas terminsavgiften motsvarande den delen som återstår av terminen. Om LCR inte kan erbjuda en ridplats som är passande för ryttaren till nästföljande termin avbryts överenskommelsen enligt punkt 3.

 

 • Sjukdom, skada på hästar samt annan oförutsedd händelse

LCR förbehåller sig rätten att, vid sjukdom eller skada på hästarna t.ex. kvarka eller vid annan oförutsedd händelse, tex vädersituation, som omöjliggör ridning, ersätta ridning med teori eller annan avsutten undervisning.

 

 • Häst och utrustning

Ryttaren är skyldig att väl vårda häst och utrustning enligt anvisningar från personalen och följa de gällande säkerhetsbestämmelserna, som finns på vår hemsida.

 

 • Övrig information

Kompletterande information och regler/villkor som gäller på anläggningen finns på www.lundscivila.se.