Föreningsinfo 15 mars, 2022

Referat från LCRs årsmöte den 28 februari 2022

Även i år var det ett digitalt årsmöte och ett 40-tal medlemmar hade anmält sig. Utöver själva årsmötet var det också utdelning av championatspriser i dressyr, hoppning och fälttävlan, presentation av årets medlem och avtackningar:

2021 års ryttarchampions

Dressyr: Senior Michelle Nilsson

Hoppning: Senior Ann Langgaard och Junior Alva Eghall

Fälttävlan: Senior Rebecca Barwich

Stort Grattis och Lycka till under 2022!

Årets medlem 2021

Till årets medlem utses Janna Spanne ”för sina initiativ för våra elever och hästar, bland annat med initiativet för Fritzfonden och flera sadlar till våra ridskolehästar.”

Stort TACK till Janna för dessa ovärderliga insatser!

Avgående ledamöter

Avgående styrelseledamot Sofia Lundmark, avgående lekmannarevisor Johan Östlund, avgående valberedningsledamöter Kristina Miolin och Ingrid Wienberg samt avgående tävlingssektions-ledamöter Cecilia Perklev, Anne-Lott Hedberg, Emma-Lisa Lindvall Laisfeldt, Meja Morgensterns Jansson, Nora Broddegård, Lova Gustavsson och Jessica Lewin avtackades alla för sina fantastiska insatser.

Referat från det formella årsmötet

Årsmötet leddes av Johanna Wretling Stadler, som med van hand lotsade oss igenom dagordningen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelserna

Marie Morgensterns Folin, ordförande i LCR gick igenom Verksamheten 2021 och Pia Holst, kassör i LCR presenterade föreningens ekonomiska utveckling och resultat.

Med tanke på de utmaningar som funnits under året som gått, flera hästbyten, färre uthyrda boxar under hösten, corona, kvarka, stormar och en gammal anläggning som kräver mycket kan ett resultat på + 50 000kr ses som mycket bra.

Ansvarsfrihet

Revisor Hanna Rasmark har efter sin revision av årsredovisning och förvaltningsberättelsen tillstyrkt att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021, vilket också beslutades.

Verksamhetsplan och budget för 2022

Marie Morgensterns Folin och Pia Holst presenterar översiktligt verksamhetsplan och budget för 2022. Följande verksamhetsområde har hög prioritet under året:

 • Ladugårdsmarken: Delta i planering och projektering tillsammans med kommunens projektgrupp, säkerställa att medlemsstallar anläggs i LCRs regi samt planera för framtida driftsformer och verksamhetsinnehåll.
 • Ridskolan: Fortsatt utveckling av utbudet inom ridning och avsutten verksamhet samt inköp, utveckling och avveckling av hästar.
 • Ryttare med egen häst: Skapa förutsättningar för träningar, tävlingar och lag på olika nivåer.
 • Kommunikation: Arbeta utifrån en kommunikationsplan och utveckla operativ kommunikation.
 • Externa: Samarbeten och intäktskällor (sponsring och bidrag)
 • Medlemsengagemang: Medvetande om att vi är en förening, vilja att göra en insats för föreningen och öka det ideella engagemanget vid tävling
 • Organisation/personal: Fortsatt arbete för att ha en organisation som kan leverera våra tre verksamhetsområden och ha en bemanning av organisationen.

Budget 2022 utgår från samma förutsättningar som för 2021, med en något justerad fördelning av kostnader mellan områdena:

 • Höjt kostnadsläge: Detta beror främst på inflation och ökade priser på hästar.
 • Lägre nivå på bidrag: Covid-bidragen försvinner och endast en del av övriga bidrag beviljas för mer än ett år i taget.
 • Personalkostnader: Inklusive löneökningar utgör dessa en ökad andel av kostnaderna.
 • Anläggningskostnader: Mycket gjordes under 2021 av både LCR och kommunen och därför beräknas dessa kostnader utgöra en mindre andel. Fortsatt markarbete av kommunen under 2022.
 • Försiktig tävlingsbudget: Intäkter och kostnader i fas.

Val av ledamöter till styrelsen, tävlingssektionen, revision och valberedning

Styrelsens ledamöter:

Ordförande för 1 år: Marie Morgensterns Folin

Ordinarie ledamöter med 1 år kvar är: Linnea Hansson, Pia Holst, Miguel Molina och Maria Timander.

Ordinarie ledamöter som valdes på årsmötet: My Janghed Askler (omval – 2 år), Marie Svensson (omval – 2 år), Karin Hansson (nyval – 2 år) och Marita Krans (nyval – 2 år) samt som suppleant

Angelica Berg (nyval – 1 år).

Från ungdomssektionen, BUS, deltar Hanna Swartling som ordinarie ledamot och Louise Sällberg som suppleant och från Lunds Akademiska Ryttarsällskap, LARS, deltar Johanna Rapp som ordinarie ledamot och Elsa Smedberg som suppleant.

Tävlingssektionens ledamöter:

Tävlingssektionens ledamöter väljs för ett år och Marie Genberg valdes till sammankallande. Övriga ledamöter är Anna Johannesson, Katharina Jensen, Karolin Schöttelndreier som representant för LARS samt en representant från BUS.

Revisorer:

Till revisionsbyrå valdes Revisionsbyrån Crowe Tönnerviks Revision Skåne AB.

Valberedningens ledamöter:

Till valberedningen, som väljs på ett år, valdes Margaretha Steding (ordförande), Maria Brolin Glennow och Anne-Lott Hedberg.

Ytterligare information från årsmötet finns i presentationsmaterialet och i årsmötesprotokollet. Dessa dokument skickas till medlemmarna via mejl när protokollet är justerat.

Vid pennan

Margaretha Steding

Årsmötessekreterare