Föreningsinfo 5 februari, 2018

Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse till Lunds Civila Ryttarföreningens årsmöte

 

Tid:

Onsdag den 28 februari 2018

Start enligt nedan

 

Plats:

Elit Hotel Ideon

 

Årsmöteshandlingarna publiceras på Ridsportportalen (www.ridsportportalen.se) i mappen ”Årsmöteshandlingar 2018” den 19 februari och är tillgängliga på kontoret för läsning från och med samma datum.

 

Har ni problem med inloggningen ta kontakt med Markku via markku.soderberg@lundscivila.se

 

Program: 

17.00             Lättare mat serveras

18.00            Presentation av ny ridanläggning på Ladugårdsmarken med gästerna

Elin Gustafsson, kommunalråd och ordf. I Kultur & Fritidsnämnden samt

Karin Larsson och Marcus Jönsson från Kultur & Fritidsförvaltningen.

18.30             Information om föreningens verksamhetsplan för 2018

19.00             Årsmöte med dagordning enligt stadgarna.

Utdelning av championatstäcken och funktionärspris samt avtackningar.

Beräknad sluttid ca 20.00.

Efter avslutat årsmöte blir det lite snittar och mingel till ca 21.30

 

Vi ber er att anmäla er via anmälningsblanketten (har du problem med länken? Högerklicka den och välj öppna länk) senast på onsdag den 22 februari för att underlätta upprättande av röstlängd och att vi kan beställa mat så att det räcker till alla.

 

Hjärtligt välkomna!

 

LCR:s Styrelse

 

Dagordning enligt stadgarna

 

 • 14 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 andra stycket angivna antalet
 13. Val av ordförande för föreningen
 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 16. Anmälan av LARS-ledamot jämte personlig suppleant utsedda av LARS.
 17. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
 18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 19. Beslut om antalet ledamöter 1 valberedningen
 20. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 21. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 22. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 23. Övriga ärenden som enligt 13 kan upptas till beslut på årsmöte.

Sammanträdets avslutande.